Перелік документів, які треба надати для оформлення кредиту за рахунок коштів статутного капіталу

Перелік документів, які треба надати для оформлення кредиту

за рахунок коштів статутного капіталу

У разі надання кредиту на будівництво (реконструкцію) житла кредит надається після укладання між регіональним управлінням Фонду та забудовником договору про співробітництво

Для отримання кредиту кандидат особисто подає до регіонального управління Фонду

 • заяву про надання кредиту, до якої додаються:
 • анкета позичальника за формою, затвердженою правлінням Фонду;
 • довідка про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або документ, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов кандидата, що постійно проживає у селі;
 • довідка про склад сім’ї;
 • копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
 • копії сторінок паспортів громадянина України, що містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу, місце реєстрації, сімейний стан особи, наявність дітей, відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності);
 • копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів/ документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків членів сім’ї кандидата – платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата, а саме:
 • довідки з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого  та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою “затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні”;
 • виписки з трудових книжок про місце роботи за останні три роки;
 • виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, фінансову звітність, затверджену органом державної податкової служби – для фізичних осіб – підприємців;
 • документи, що підтверджують інші доходи кандидата (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у тому числі  декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену державною податковою інспекцією;

Регіональне управління Фонду протягом 15 календарних днів перевіряє відповідність кандидата такім вимогам:

 • перебування кандидата (одинокого молодого громадянина (громадянки), або кожного із членів молодої сім¢ї) на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 • підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;
 • реєстрації кандидата у регіональному управлінні Фонду без урахування місця в  рейтингу, присвоєного кандидату;

Після надання кандидатом регіональному управлінню Фонду копії договору про придбання житла регіональне управління Фонду протягом 15 календарних днів приймає рішення про надання кредиту за рахунок  власних коштів Фонду,  в межах  розподілу коштів,  доведеного до регіонального управління Фонду правлінням Фонду;

передає висновок про можливість надання кредиту за рахунок  власних коштів Фонду, рішення про надання кредиту за рахунок власних коштів Фонду та інші документи, визначені нормативно-правовими актами та актами Фонду,  на розгляд до Кредитного комітету Фонду.

Рішення про надання кредиту за рахунок власних коштів Фонду  розглядається Кредитним комітетом Фонду та погоджується правлінням Фонду. Погоджене правлінням Фонду рішення про надання кредиту є дійсним до кінця поточного року.