Інформація про основні умови визначення забудовника для завершення будівництва об’єкта «Будівництво 9-ти поверхового 104-х квартирного житлового будинку з вбудовано - прибудованими приміщеннями у м-ні Будівельників, м.Кузнецовськ»

1. Інформація про об’єкт будівництва:

1.1.   Об’єктом будівництва є  «Будівництво 9-ти поверхового 104-х квартирного житлового будинку з вбудовано - прибудованими приміщеннями у м-ні Будівельників, м.Кузнецовськ».

 

2. Укладання з переможцем договору про співпрацю та окремі його умови:

2.1.    Переможець конкурсу - визначається рішенням конкурсної комісії по визначенню забудовника (далі – Комісія).

2.2.  У договорі обов'язково зазначаються наступні умови:

- термін виготовлення/коригування проектної документації, яку має замовити переможець Конкурсу ( в разі потреби);

- терміни завершення будівництва;

- конкурсні пропозиції забудовника, які стали підставою для визначення його переможцем конкурсу;

- порядок надання Переможцем квартир 27-ми інвесторам – позичальникам та інші умови, викладені в договорі про співпрацю.

2.3.Замовник забезпечує забудовника правовстановлюючими документами на право користування земельною ділянкою, необхідною для будівництва Об’єкта.

2.4.  Будівництво Об’єкта відбувається у встановленому законом порядку відповідно до укладеного договору Забудовником та Замовником, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між забудовником та Замовником.

2.5.  Умовами договору, в межах чинного законодавства України, може передбачатись часткове делегування прав та обов’язків Замовника будівництва Забудовнику.

2.6.   Забудовник повинен забезпечити початок виконання робіт протягом 30-ти робочих днів з дати набрання чинності договором про співпрацю.

 

3. Основні умови конкурсу:

3.1.    Вимоги до учасників конкурсу:

• бути юридичною особою, резидентом України, мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом;

 •   здійснювати господарську (підприємницьку) діяльність більше одного року до дати подачі пакету документів на конкурс, мати за цей період фінансову звітність та відповідні фінансові результати за нею;

• мати стабільний рівень доходів, вести беззбиткову діяльність, спроможний фінансувати  повний будівельний цикл від проекту до введення в експлуатацію і реалізації  об’єкту;

•  наявність відповідної матеріальної бази (техніки, обладнання) та кваліфікованого персоналу;

•  бути особою, що не притягалася до кримінальної відповідальності за:

- злочини проти власності чи господарської діяльності,

- злочини у сфері обігу наркотичних засобів,

- злочини у сфері службової діяльності,

 - злочинне використання електронно – обчислювальних машин, комп’ютерних систем та мереж,

- злочинів, спрямованих проти життя та здоров’я особи,

- інших тяжких злочинів;

• наявність успішного досвіду роботи на ринку будівництва. Наявність позитивної ділової репутації.

•  не визнаний у встановленому порядку банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру;

 • не мати  заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

3.2. Учасником конкурсу не може бути особа, яка:

- визнана банкрутом або у відношенні якої порушена справа про банкрутство;

- знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації;

- майно якої (або значна його частина, що впливає на можливість виконання умов конкурсу) знаходиться в податковій заставі або під арештам, або має інші обтяження; 

- має заборгованості перед бюджетами будь-яких рівнів зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

-  фінансовий стан учасника конкурсу не відповідає вимогам цього Порядку, веде збиткову діяльність;

- наявна інформація щодо неналежного виконання учасником конкурсу зобов’язань за раніше укладеними договорами по будівництву, що призвело до порушення строків виконання даних зобов’язань та несвоєчасного введення об’єкту в експлуатацію.

 

3.3. Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії:

Претенденти надсилають поштою цінним листом (з описом. вкладення) або доставляють нарочно з відміткою про отримання на адресу конкурсної  комісії конкурсну документацію в непрозорому запечатаному конверті, скріпленому печаткою учасника конкурсу. На цьому конверті крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» із зазначенням об'єкта і дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією:

-  заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до порядку);

-  копії установчих документів учасника конкурсу, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ, витяг та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; баланс (форма № 1) за рік та  останній звітний період , звіт про фінансові результати (форма № 2) за  рік та  останній звітний період, копія декларації про прибуток на останню звітну дату з відміткою податкової інспекції, розшифровка надходжень грошових коштів за останні 12 місяців на поточні рахунки та в касу підприємства, розшифровки дебіторів та кредиторів (в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких складає 10% і більше  від суми відповідної заборгованості) із зазначенням назви дебітора (кредитора), суми заборгованості, дати її виникнення та погашення, розшифровка основних засобів, розшифровка позабалансових зобов’язань.

- довідка з банку про наявність та розміри заборгованості за кредитом та процентами із зазначенням: характеру заборгованості (строкова, пролонгована, прострочена), строки погашення за кредитним договором, вид забезпечення; копії кредитного договору та договору забезпечення у разі наявності заборгованості в банку .

-  документи, що підтверджують право на виконання будівельних робіт; Довідки з  фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), Лист від КБУ, органів влади та місцевого самоврядування, «Асоціації будівельників м.Кузнецовськ» та інших, щодо ділової репутації, довідку про не притягнення керівника учасника до кримінальної відповідальності (згідно п.1.9. цього Порядку); довідку про відсутність порушеної справи про банкрутство.

-  пропозиції учасника щодо виконання наступних умов конкурсу:

-  графік виконання робіт на будівництві та гарантійний лист щодо  фінансування переможцем конкурсу в повному обсязі витрат на оформлення та переоформлення всієї необхідної документації;

-  умови  забезпечення 27-ми позичальників-Забудовників квартирами.

-  документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси забудовника на конкурсі та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті ї має містити пропозицію.  Конкурсна документація подається не пізніше, ніж за десять робочих днів до дати проведення конкурсу (включно)

3.4. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

3.7.   Якщо протягом 30 календарних днів після проведення конкурсу договір не укладений, результати конкурсу вважаються анульованими.

 

 

Інформація про місце подання конкурсних пропозицій та документації, що будуть  подаватись учасниками, та дату проведення конкурсу з визначення забудовника для завершення будівництва об’єкта «Будівництво 9-ти поверхового 104-х квартирного житлового будинку з вбудовано - прибудованими приміщеннями у м-ні Будівельників, м.Кузнецовськ» буде повідомлено додатково шляхом розміщення на сайті Рівненського регіонального управління Фонду